Drivkraft

Nordens drivkraft

StúdentarNordens konkurrence-dygtighed baseres på uddannelse, vidensdeling, innovation, tilpasningsevne og initiativ. Under Islands formandskab lægges derfor vægt på tværfagligt sam-arbejde om forskning og innovation mellem myndig-heder, institutioner og virksomheder. Det er af central betydning at udnytte den ekspertise fuldt ud, som institutionerne NordForsk, Nordisk Energiforskning, Nordisk InnovationsCenter og Nordregio har opbygget. Med et tæt netværk mellem virksomheder og institutioner tilstræbes at styrke vidensdeling og innovation på alle felter. Island vil give det høj prioritet at gøre Norden til en dynamisk, slagkraftig, tiltrækkende og integreret region for forskning, innovation og entreprenørskab.

På undervisningsområdet tages der udgangspunkt i Ministerrådets globaliseringsproces og de konkrete initiativer. Der etableres et tværsektorielt samarbejde med sigte på at styrke kreativitet, nytænkning og entreprenørkultur på alle niveauer i uddannelsessystemet. Nordisk Master-initiativet skal videreføres og Norden profileres som ét uddannelses-område. Ligeledes skal livslang læring videreudvikles som en del af globaliseringsinitiativet.

Kunstuddannelse, kulturvirksomhed og kreative erhverv spiller en stadig vigtigere rolle for økonomien og får derfor særlig opmærksomhed. Ved at styrke de kreative erhverv kan Norden udnytte skaberkraften til at at opnå en ledende position. Uddannelsessystemet bør også tage højde for det voksende antal indvandrere, målbevidst integration og de potentialer det multikulturelle samfund indebærer.

Et af grundelementerne i nordisk samarbejde er at udvikle Norden som en fælles erhvervs- og markedsregion. Island lægger vægt på at åbne det nordiske marked, eksempelvis for handel med lægemidler og sundheds-tjenester. Samtidig skal den nordiske velfærdsmodel udbygges og sam-arbejdet med nærområderne forstærkes.

Et nyt program for regionalt samarbejde træder i kraft 2009 og gælder til år 2012. Island prioriterer højt at programmet iværksættes så hurtigt som muligt, ikke mindst inden for forskning og innovation.

Opgaver

 • Topforskningsinitiativet igangsættes i løbet af 2009. Det rettes mod specialiserede projekter inden for energi, miljø og klima og forudsætter samme grundidé om integration af forskning og innovation som Det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA) bygger på.
 • Der iværksættes forberedelser for et nyt topforskningsprogram om sundhed og velfærd.
 • En indsats skal gøres for at udbygge netværket mellem NordForsk, Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Energiforskning og styrke deres forbindelse til innovationsinstitutioner i landene.
 • Nordisk hvidbog om innovation evalueres med henblik på at styrke innovationskompetencer i erhvervslivet i lyset af globalisering og klimaændringer.
 • Der gøres en indsats for at styrke det nordiske universitetssystem som helhed og profilere Norden som en dynamisk international universitetsregion.
 • Der arbejdes på gensidig anerkendelse af eksaminer fra højere uddannelser, samt kvalitetsstyring hos nordiske universiteter. En konference afholdes om kvalitet i universitetsvirksomhed.
 • Fokus sættes på kunstfag på alle skoleniveauer og deres rolle på universiteternes forsknings- og fagområder.
 • På en konference diskuteres kunstskolernes rolle som drivkraft for kreativ tænkning, innovation og entrepenørskab i samfundet.
 • Der afholdes et seminar om indvandreres uddannelse og integration i det nordiske samfund.
 • En indsats gøres for at liberalisere det nordiske marked for lægemidler og skærpe konkurrencen på dette område. Forudsætningerne undersøges for flere landes deltagelse i et islandsk/svensk pilotprojekt om gensidige markedstilladelser for lægemidler. Island lægger samtidig vægt på at åbne markedet for sundhedstjenester og identificere eventuelle hindringer med henblik på at fjerne dem.
 • Der arrangeres et seminar om grænseoverskridende sundhedstjeneste. Se mere.
 • Der følges op på en undersøgelse fra Nordregio, der påviser, at det giver gode resultater at placere et universitet, hvor der planlægges tæt bebyggelse. Konklusionerne præsenteres på en konference.
 • Metoder udvikles til at fremme entreprenørvirksomhed i spredt bebyggelse, med fokus på at støtte op om kvinders innovation.
 • Et seminar afholdes om standardisering af service inden for energi, transport og sikkerhed.
 • Forberedelser indledes til en fælles nordisk profilering på verdensudstillingen i Shanghai i 2010. Da de nordiske lande er førende inden for miljø- og energiteknologi samt design og kunst, er det naturligt at planlagte projekter tager højde for det. 

Stoðval