Styrke

Nordens styrke

Strákur í vatniNordens styrke ligger i demokrati, ligestilling og et fælles værdigrundlag og ansvar for borgernes velfærd og sundhed. Den bygger også på det generelle syn, at uddannelse og forskning, såvel som kreativt initiativ fra individet, virksomheder og samfundsgrupper, danner grundlaget for fremskridt.

Kreativitet er en af de nordiske landes grund-læggende styrker. Det er en styrke for demokratiet, at så mange som muligt har mulighed for kultur-oplevelser og deltagelse i kunstnerisk skaben. Under formandskabet vil Island stræbe efter at udnytte kreativiteten og innovationsevnen som platform for fælles fremstød. Der initieres tværfaglige projekter med det mål at sammenknytte kultur, forskning og entreprenørskab. Endvidere sættes Nordens deltagelse i Det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 på dagsordenen.

Globaliseringen har medført voksende bevægelse af arbejdskraft, der bl. a. har bidraget til langvarig økonomisk vækst i de nordiske lande. Dog ser man også social dumping, større arbejdspres og forstærkede krav til arbejdskraftens fleksibilitet. Indsatser mod arbejdsløshed skal prioriteres både i afgrænsede områder og inden for specielle fag.

På velfærds- og sundhedsområdet vil Island fortsætte arbejdet med sektorens kerneområde: Nordisk velfærdsinnovation. En vigtig opgave bliver at sætte fokus på, hvordan landene kan videreudvikle den nordiske velfærdsmodel så den kan klare sig i den globale konkurrence.

Samarbejdet om globaliseringens udfordringer er koncentreret om tre områder: den demografiske forandring og forebyggelse af marginali-seringen af udsatte grupper; kvalitetsudvikling i social- og sundheds-væsenet; samt samarbejdet med Nordens nærområder, herunder indsatsen mod menneskehandel. Særlig vægt lægges på integration mellem velfærds- og planlægningssektorerne for at modarbejde social opdeling på boligmarkedet og i samfundet. Indsatser for at øge deltagelse på arbejdsmarkedet sættes i fokus, såvel som strategier, der giver individualiserede og brugerdrevne velfærdstjenester større vægt. Endvidere tilstræbes mere forskning, innovation og kompetenceopbygning på velfærds- og sundhedsområdet.

De nordiske landes indsatser for at fremme ligestilling med forældre- og barselsorlovsordninger har vakt stor interesse. Under formandskabet evalueres resultaterne af disse ordninger. Det undersøges også, hvorfor det trækker ud med at indføre lige repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelser og politik. Der lægges vægt på at fremme ligestillings-samarbejdet i Vestnorden. Endvidere skal kvinders indflydelse på klimapolitik undersøges, samt hvilken indflydelse klimaændringer kan have på ligestilling.

Island lægger vægt på at forskelle i de nordiske landes lovgivning ikke må volde problemer for virksomheder og borgere. Samarbejdet og harmoniseringen inden for retsvæsenet skal videreføres.

I grænsehindringsarbejdet bør det sikres at der ikke skabes nye hindringer ved implementering af EU-lovgivning på områder, der omfatter alle nordiske lande.

Opgaver

 • Den islandske kunst- og kulturfestival Kunst uden grænser videreudvikles og præsenteres i Norden. Hensigten er at lette handikappedes adgang til kunst og kultur og at gøre deres kunst mere synlig. Under festivalen i 2009 sættes fokus på nordisk deltagelse.
 • Den islandske fotoudstilling Specielle børn vises rundt omkring i Norden. Der arrangeres en filmfestival og et seminar om minoritets-gruppers sprog, deriblandt tegnsprog.
 • Der initieres tværfaglige kunst- og kulturprojekter for at promotere en sundere livsstil.
 • Island vil tage initiativ til, at fund fra vikingetiden indstilles til UNESCO’s Verdensarvliste.
 • Et samarbejde igangsættes om komparative undersøgelser af unges holdninger, efter alder og køn, til idræt, fritidsvirksomhed, uddannelse og fremtidsforventninger. Mere om projektet.
 • Der udgives informationsmateriale på de største indvandrersprog om arbejdsmiljø samt rettigheder og pligter på det nordiske arbejds-marked.
 • Der arbejdes på at koordinere nordisk lovgivning om sundhed, sikkerhed og forhold på arbejdspladsen. Det inkluderer en sammen-ligning af landenes love om arbejdsmiljø. Resultaterne udgives som rapport.
 • Registreringenaf arbejdsulykker i Norden samt databearbejdelsen koordineres så oplysningerne kan udnyttes optimalt i samarbejde om arbejdsmiljø.
 • En konference afholdes om indsatser for at aktivere flere på arbejdsmarkedet, eksempelvis via praktik, omskoling og arbejdsmarkedsindsatser.
 • Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe med det formål at styrke samarbejdet mellem velfærdsinstitutioner og arbejdsdirektorater i Norden.
 • Formandskabet tager initiativ til at fire tværfaglige samarbejdsgrupper nedsættes af ministerrådene for arbejdsmarkeds-, social- og sundhedssektoren. Den ene får til opgave at sammenligne boligmarkedets betydning for den nordiske velfærdsmodel; en anden indsamler oplysninger om individualiserede og brugerdrevne velfærdsydelser; den tredje undersøger, hvordan ældres deltagelse på arbejdsmarkedet påvirker sundhed og livskvalitet; og den fjerde gruppe undersøger hvordan ideologien om selvbestemmelse gavner psykisk syge.
 • Landenes institutter for folkesundhed opfordres til at samarbejde om indsatser til at mindske tobaksrygning.
 • En undersøgelse foretages af, hvordan skov og skovrejsning fremmer folkesundheden.
 • Et seminar afholdes om bbedre helse gennem fysisk aktivitet og sund kost.  Reykjavik 18. marts 2009.  
 • En komparativ undersøgelse af mænds og kvinders repræsentation i politik og bestyrelser præsenteres på en konference i Reykjavik, 18.-19. november 2009 .
 • En undersøgelse af forældre- og barselsorlovsordninger iværksættes i de nordiske lande. Resultaterne publiceres i bogform og præsenteres på en konference.
 • Der indkaldes til en konference, hvor resultater fra ligestillings-undervisning i nordiske børnehaver og grundskoler præsenteres.
  21.-22. september 2009. Grand hotel Reykjavik.
   
 • Ligestillingslovgivning i Vestnorden bliver temaet for en konference og der initieres et vestnordisk samarbejde omkring ligestillings-undervisning i børnehaver og grundskoler.
 • Der afholdes et seminar om ansvar for publikation på internettet og indsatser mod kriminalitet på nettet.


 

Stoðval